شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها
شخصی سازی
  • English
شخصی سازی:
  • رنگبندی:
  • سایز صفحه:
سرویس های خدمات الکترونیک

آگهی مزایده آگهی مناقصه عمومی

تاریخ اعلام: ۱ آبان ۱۳۹۸
شماره آگهی: 611-98

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام در نظر دارد  نسبت به انجام مناقصه برابر مشخصات جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اقدام نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس setadiran.ir   www. برگزار خواهد شد.

آدرس  دستگاه مناقصه گذار : ایلام –بلوار دانشجو  جنب ادارا استاندارد و تحقیقات -بن بست حافظیه- شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ایلام

موضوع مناقصه: بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستانهای استان ایلام به شرح جدول ذیل:

ردیف

عنوان پروژه

مدت اجرا

مبلغ برآورد(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه(ریال)

1

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان آبدانان

یکسال

6/969/055/652

783/452/348

2

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان ایلام

یکسال

8/533/210/567

528/660/426

3

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان ایوان

یکسال

6/923/773/209

661/188/346

4

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان بدره

یکسال

5/290/210/634

264/510/532

5

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان چرداول

یکسال

11/421/023/444

172/051/571

6

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان دره شهر

یکسال

7/276/023/913

196/801/363

7

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان دهلران

یکسال

9/838/648/849

443/932/491

8

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان سیروان

یکسال

5/960/456/652

833/022/298

9

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان ملکشاهی

یکسال

5/292/693/752

688/634/264

10

بهره برداری و نگهداری  تاسیسات آب شرب روستایی  شهرستان مهران

یکسال

5/903/032/427

621/151/295

 

 

برآورد مبلغ اولیه پیمان: براساس فهرست بهای پایه سال 1398 به شرح جدول فوق می باشد.

مهلت فروش اسناد مناقصه: از روزسه شنبه مورخ 1398/07/30لغایت 1398/08/09ساعت 19 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 19 روز یک  شنبه مورخ 1398/08/19 در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)

تاریخ بازگشایی اسناد:ساعت 10 صبح روز  دوشنبه مورخ 1398/08/20

شرایط شرکت در مناقصه: پیمانکاران برای شرکت در مناقصه باید سوابق کاری و حداقل رتبه پنج(5) آب یا تاسیسات  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا صلاحیت بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورداشته باشند.

* "گواهينامه HSE  ويا مدارك اثبات كننده دوره مربوطه ويا در حال گذراندن دوره براي شركت در مناقصه الزامي است.

*هزینه چاپ و نشر آگهی  و همچنین تجدید دوره های قبلی به عهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد که قبل از انعقاد قرارداد می بایست تسویه گردد.

*ارائه فرم خود اظهاري اجباري بوده ضمنا" در صورتي كه شركت كننده فاقد ظرفيت كاري وريالي بوده ودر مناقصه شركت نمايد در صورت برنده شدن ضمانتنامه شركت در مناقصه ضبط خواه شد.

* شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) و همچنین شرایط خصوصی بر این پیمان ها حاکم است.

*ضمانت نامه باید طبق آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی تهیه و ارائه شود.

*شرکت آب وفاضلاب روستایی استان ایلام در رد قیمت های پیشنهادی غیر متعارف مختار می باشد .

* آزادنمودن سپرده های شرکت کنندگان ردشده چهار روز پس از تاریخ بازگشایی مناقصه توسط ذیحسابی شرکت مقدور می باشد.

*محل تأمين اعتبار و پرداخت صورت وضعيت پيمانكاران از محل طرح تملک دارایی های سرمایه ای ( اسناد خزانه اسلامی،اوراق )می باشد.

 

* همچنین جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن3-32229001 داخلی 109 ، اداره نگهداری و بهره برداری از تأسیسات  تماس حاصل فرمائید.

 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات: ۱۹ آبان ۱۳۹۸