واگذاری انشعاب آب خانگی

مدارک مورد نیاز :

1-      فتوکپی شناسنامه مشترک

2-      کپی سند مالکیت یا قولنامه با تأیید شورای اسلامی روستا

3-      درخواست کتبی مشترک

4-      تکمیل فرم F103-01 و F103-02

مراحل انجام کار :

1-      درخواست متقاضی از ادارۀ آب و فاضلاب شهرستان

2-      ارجاء درخواست به امور مشترکین شهرستان

3-      انجام محاسبات لازم و اعلام هزینه به متقاضی ( فرم F103-03 )توسط امور مشترکین شهرستان

4-      ارائه قبض پرداخت حق انشعاب توسط مشترک

5-      تکمیل فرم تعهدنامه اشتراک آب F10310

6-      نصب انشعاب مشترک توسط متقاضی با هماهنگی آبدار روستا

7-      صدور کارت فروش امتیاز آب مشترکین روستایی توسط امور مشترکین شهرستان

دریافت فرم ها

F103-01

F103-02

F103-03

F103-10